Образование

Образователна програма за учителите по ЗИП "Религия"


От 50 години към Софийския университет „Св. Климент Охридски” съществува Департамент за информация и усъвършенстване на учители. В него се провеждат различни програми за продължаващо образование. Директорите на училищата са задължени да осигуряват на учителите достъп до програмите в департамента с цел повишаване на техните професионални умения. Това усъвършенстване включва както запознаване на учителите с новостите в учебното съдържание по конкретния учебен предмет, така и с новостите в методите и техниките на преподаване. Такива курсове и програми има за учителите по всички предмети с изключение на тези по „Религия”. Нуждата от непрекъснато образование за учителите е безспорна, както и необходимостта от срещи с колегите и обмяна на опит. Всеки добър учител иска да става по-добър, иска да е по-полезен, учениците му да постигат повече. Това важи както за учителите по „Религия”, така и за тези богослови, които преподават в енорийски, неделни и други извънучилищни форми за религиозно образование.
През миналата година департаментът за първи път стартира образователна програма за повишаване квалификацията на учителите в ЗИП „Религия”. „Църковен вестник” информира накратко за това читателите си. Поради големия интерес сега предлагаме по-подробна информация за тази програма, начина на провеждане и перспективите за бъдещето.
ЦВ

Департаментът за информация и усъвършенстване на учители при Софийски университет „Св. Климент Охридски” (ДИУУ) проведе квалификационна програма „Продължаващо образование за развитие на психолого-педагогическите компетентности в обучението в ЗИП „Религия” - 10-12 ноември 2003 г. Ръководител на програмата и преподавател в нея беше доц. д-р Марияна Стефанова, а модератор - Полина Георгиева, асистирана от Светла Шапкалова.
Запознанства, предизвикателства, самонаблюдение, обмен на идеи, добри практики и изненади са част от преживяното в тези три дни. Всеки участник в групата получи още в началото на учебните занятия папка с работно-учебни материали, допълвана със собствените му решения на задачите, които се формулираха в учебните часове. В края всеки си тръгна с първоначално пакетирано персонално портфолио по проблемите на психолого-педагогическото осигуряване на качество на обучението в ЗИП „Религия”. Идеята е всеки самостоятелно в хода на своята педагогическа дейност да допълва пакета и при бъдеща втора работна среща да се обменят и коментират събраните материали, данни, анализи и идеи.
Учебната сесия в първия ден започна с интегрираща процедура - чрез решаване от участниците в групата на следните задачи: Кои сме ние? Кои са нашите основни педагогически постижения? Кои са нашите основни педагогически затруднения?
Груповото обсъждане показа, че досегашните педагогически благополучия на участниците са от областта на приобщаването и привличането на учениците към учебния предмет „Религия”, главно чрез доверие и въцърковяване.
Същевременно се откроиха значителни бариери в преподаването на религия:
l Недостиг на ефективни психолого-педагогически умения, особено интерактивни; оттук - нерядко срещаща се невъзможност да се прикове и задържи интереса на учениците, тяхната мотивация; недостатъчно ефективна организация на учебната дисциплина; обобщено - недостатъчно познаване и владеене на механизмите за обучително общуване с учениците така, че те да усвояват качествено знанията, свързани с вероучението;
l Трудности при формиране на учебната група в училище;
l Недостатъчно практически пригодено качество и/или липса на отделни учебници за 2, 3 и 4 клас;
l Непълно съответствие между учебните програми и съществуващите учебници.
Вторият ден на квалификационната програма започна с модул, посветен на психологията на познанието и светоусещането в зависимост от социокултурните, възрастовите и индивидуалните характеристики на учениците; алтернативни начини за опознаване на света; ученика - важния човек/субект в училище; техники за специално внимание към ученика; необходимост от заинтересованост към практическите, реални преживявания на ученика, за да бъде приобщен към Православието; интелектуални техники за ориентация и самоориентация на ученика в православното знание; педагогическия ефект на изненадата с оглед ученикът да усеща динамика в преподаването.
Следобедната сесия мина под наслова „Педагогическа работилница”. Чрез практикум, демонстрации и обмен на идеи и практики доц. Стефанова водеше групата към осмисляне чрез преживяване на алтернативни образователни технологии, включително - интерактивни техники. Наблюдавахме и коментирахме рефлексиите си като участници в решаване на обучителните задачи. Разработихме примерни технологични варианти по темата „Рождество Христово”. За учителя е важно да използва оперативни въпроси при подготовката си за всяко учебно занятие по религия с учениците: заради какво, т. е. за какви житейски ползи на малките ученици е необходим определен конкретен учебен фрагмент по религия; какво очакват учениците да научат; как могат да го научат; какво реално са научили в определен конкретен учебен час; как са го научили; каква е жизнената полза за тях от това, което са разбрали през съответния учебен час и др.
През третия ден разисквахме въпроси, свързани с образователната среда в училище - толерантност, общуване (комуникация, взаимодействие или интеракция, междуличностно възприемане). От изходното измерване на качеството на проведените занятия се установи, че поставените проблеми получиха своето актуално решение. Аудиторията беше удовлетворена от постигнатите резултати и направените заключения. Особено се подчерта продуктивният характер на квалификационните занятия: „произведената” от аудиторията „продукция” би била ценен и конкретен ориентир за педагогическите практики на учителите по религия.
По желание на участниците ще се организира продължение на първата по рода си програма за учителите по религия за усъвършенстване на техните психолого-педагогически умения и компетентности. Най-близко перспективната тема на продължаващото образование ще бъде „Феноменът религиозна ксенофобия”.
Всички колеги, които се интересуват от проблематиката, биха могли да се обърнат за информация към доц. д-р Марияна Стефанова - тел. 85-74-629, E-mail: m_stefanova_bg@yahoo.com, а така също да дадат заявки за тематика и участие в новите програми за учебната 2004/2005 на същия адрес. Новите програми за продължаващо образование на учителите по религия ще можете да намерите от месец март 2004 г. нататък в WEB страницата на ДИУУ: www.diuu.bg.


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
        
Светла ШАПКАЛОВА
          

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!