Новини

Конституционният съд не отмени
закона за вероизповеданията


На 15.07.2003г, Конституционният съд на РБ излезе с Решение № 12 от 3.02.2003 г. по конституционно дело № 3, което се изразява в следното:
Конституционният съд на Република България „отхвърля искането на 50-те народни представители от ХХХIХ Народно събрание за обявяване на противоконституционността и несъответствието с международни договори, по които България е страна, на следните разпоредби от Закона за вероизповеданията (ДВ, бр. 120 от 29.12.2002 г.): чл. 7, ал. 4, чл. 10, ал. 1, изр. 3 и 4 и ал. 2, § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба и § 2, ал. 3 и § 3 и 4 от преходните и заключителни разпоредби”.
С Решение № 12/15.07.2003 г. на Конституционния съд на Република България се дооформи законовата рамка на религиозните права и свободи, държавно-църковните отношения и границите на държавно-административния надзор по отношение на вероизповеданията и религиозните общности в България.
С това решение се сложи край на продължителните и мъчителни дни за Българската православна църква, която в продължение на 12 години трябваше да се бори за утвърждаване на своята автентичност, която несправедливо й беше оспорена с противоканонични и противоконституционни държавни законодателни актове.


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
               

ЦВ     

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!