Съвместен проект за обучение по социални дейности

    Из доклад, изнесен на семинара "Социалната мисия на Църквата"

През трудната и гладна за страната и народа ни 1996 г. група студенти и Дилян Николчев, асистент в Богословския факултет, инициираха благотворителни акции в помощ на училище-интернат в кв. „Западен парк” в София. Събирани бяха материални и парични помощи, децата-сираци от училището бяха извеждани организирано от студентите в почивните дни, някои от тях откриха и гостоприемството на своите млади покровители през ваканциите.
С участието си в нови социални инициативи студентите от Богословския факултет показаха своята вяра, надежда и любов към страдащите, угнетените, плачещите и нуждаещите се. Такава бе и срещата с момичетата от ВУИ „Хр. Ботев” в с. Подем през 1998 г. Тя постави началото на социален контакт, изразяващ се в диаконична дейност на нашите студенти в специализираното училище. До 2000 г. тази помощ бе напълно безкористна, осъществявана със собствени средства от самите студенти. В началото на 2000 г. тази социална инициатива бе оценена от немската благотворителна фондация „Reno-vabis” - финансиран бе проект „Помощ за момичетата от Подем”. Резултатите дадоха възможност оформените на този етап идеи да се реализират в съвършено нов социален проект. Така фондация „Renovabis” финансира проект „Обучение по социални дейности”, който стартира на 2 април 2003 г. Отговорни лица по проекта са Дилян Николчев като ръководител и Павел Павлов, координатор.
Извършен бе подбор на кандидатите за участие в проекта ( от 4 региона на страната: София, Плевен, Кърджали, Златоград). Включени бяха 20 курсисти - 11 студенти, един университетски преподавател, трима учители в специализирани социални училища, трима общински работници, един психолог.
Официалното откриване на проекта бе на 2 април 2003 г. в сградата на Богословския факултет с молебен и концерт на хора на факултета. Лекция на тема „Основни принципи на църковното служение”изнесе свещ. Ангел Ангелов.
Обучителните модули
включваха теоретично обучение на курсистите върху същността и методите на социалната дейност, проблеми на работата с различни целеви групи - наркозависими хора, деца (момичета) с девиантно поведение, лица лишени от свобода (затворници), хора с психични заболявания (жени), религиозно-изповедни и малцинствени (етнически) групи на територията на Р. България. Теоретичното обучение бе съпътствано и от практическа работа с ученичките от Възпитателното училище-интернат в с. Подем, с хора с психични заболявания от дома в М. Шарково.
Други проблеми, разработени в обучителните модули бяха социалните проблеми на младите хора от райони със смесено етно-религиозно население, затворническото социално дело и пастирската дейност на Православната църква в помощ на деца и юноши с асоциално поведение и криминогенни прояви, работа с изоставени на „произвол” деца и деца-сираци в специализирани социални домове.
На този етап ръководителите на проекта и участниците в него констатираха обществената значимост на поставения в проекта проблем и необходимостта от неговото разрешаване. Налице е стремеж за възстановяване на традициите и изграждане на църковна и гражданска политика за социални дейности в Р. България, но за целта е необходимо активизиране на обществената подкрепа, както и мотивиране на младите хора, проявяващи интерес към социалната проблематика. Нараства нуждата от придобиване на теоретичен и практически опит в сферата на социалните дейности, което налага подпомагане изграждането на бъдещи бакалавърски и магистърски програми по социални дейности във висшите богословски и други хуманитарни висши училища. Проектът дава възможност за ангажиране на общественото внимание към този вид проблематика и дава допълнителна възможност за обединяване усилията на възможно най-голям брой национални и местни фактори при търсене на решение за поставения в него проблем.
От страна на участниците бе проявено желание за юридическо легализиране на сдружението, траен интерес за изпълнение на заключителния етап от проекта, както и желание за реализиране в бъдеще на сходни по тип проекти и последващи дейности.
През есента на 2003 г. участниците в проекта „Обучение по социални дейности” учредиха сдружение с нестопанска цел, с наименование „Социална академия „Св. Три Светители”. За председател бе избран гл. асист. Дилян Николчев, членове на УС - гл. асист. Павел Павлов и х. асист. свещ. Ангел Ангелов, а ст. асист. К. Нушев като член на КС. С молитвеното застъпничество на св. Три Светители, сдружението получи регистрация от СГС през януари 2004 г.
Една от насоките в бъдещата дейност на сдружение „Св. Три Светители” е развитието и укрепването на организационната структура, включване в проекти, стратегически ориентирани към разширяване мрежата от нови доброволчески групи за социална дейност в цялата страна.
Акцентите в организационното развитие
за следващата година ще бъдат насочени в няколко направления.
Укрепване на организационната структура чрез мобилизиране на местния ресурс на енорийските организации, привличане на общински социални работници, педагози от специализираните в страната училища и др. в инициативите по следващите социални проекти;
Реализиране на обучителни програми по социални дейности;
Благотворителни инициативи в помощ на специализирани домове и най-вече - в помощ на ВУИ „Хр. Ботев”, с. Подем, Плевенски окръг.
За реализирането на тези направления сдружението активно ще сътрудничи със Св. Синод на БПЦ, със съответните митрополитски катедри в страната и архиерейските наместничества, с общинските служби по социална политика, с правителствени и неправителствени организации, работещи по социални проблеми. Сдружението също така разчита на ползотворно сътрудничество с Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Вече са проведени разговори с деканското ръководство за оказване на систематическа помощ от страна на сдружението за скорошно стартиране на магистърска програма по социални дейности във факултета.
С оглед на тази перспектива, УС на сдружението констатира наличието на голям потенциал и желание сред членовете му за разработване на много типове социални дейности, но същевременно и много организационни проблеми. Например, липса на ефективно работещи енорийски организации, не- ефективно използване на доброволческия ресурс в енориите, пропуски в комуникацията между различните нива - енорийско, епархийско, общоцърковно за БПЦ и непознаване на ролите и отговорностите, с които се натоварва доброволно всеки член на БПЦ, трудещ се на полето на църковната диакония.
При анализа на досегашните резултати се стигна до следните основни изводи, отнасящи се до
по-нататъшната дейност:
Нужна е социална обучителна дейност за повишаване нивото на знанията и уменията сред представителите на енориите в страната;
Активизация на енорийските организации чрез провеждане на социално-образователни програми;
Подпомагане социалната активност на свещениците посредством обучителни програми и възстановяване на благотворителните традиции на БПЦ от недалечното й минало;
Привличане на нови участници в дейността на сдружението, приоритетно от богословските факултети в страната, за които социалният опит, натрупан в проектните социални дейности на сдружението, би се оказал несъмнено положителен опит в бъдещата им практическа дейност като свещенослужители, църковнослужители на БПЦ или активни енориаши в областта на социалната мисия на Църквата;
По-добро общуване между всички участници в социалните дейности - енорийски организации, правителствени и неправителствени организации, богословски факултети и пр., в резултат на което нараства информираността между доброволците за случващото се в другите организации.
Чрез включването на професионалисти, които работят по проекти на сдружението в обученията, се установява по-трайна връзка не само между самите участници и специалистите в съответната социална експертна общност, но и с хората от енориите и регионите, на чиято територия се развиват проектите, а също и със специализираните социални местни общински структури.
Предизвикателствата
пред организационното развитие на сдружение „Св. Три Светители”:
Засилване на връзката между вярата и социалната работа, т.е. постоянно подчертаване на духовното измерение на църковната диакония, което означава както лично въцърковление и отговорност, така и стремеж за въцърковление на обществото. Редом с това, предизвикателство за сдружението и неговите членове е винаги да помнят, че „Св. Три Светители” е уникална организация, най-малко поради обстоятелството, че идейно тя изповядва и практикува основните принципи и ценности на учението на Православната църква и редом с това е изразител на академичния дух на българската богословска наука, поради факта, че нейни учредители и участници в социалните инициативи са действащи преподаватели от Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, така и студенти-богослови.
Повече възможности за практикуване на теоретичните знания, които се придобиват не само по време на обучителните семинари, но и в процеса на студентската подготовка в Богословския факултет.
Още по-активна работа с младежите за включването им в дейностите на местните структури на сдружението в страната. Инициативи за съвместни дейности на младежи от различни енории и организации.
Подкрепа за местните енорийски общности, които имат потенциал и желание за изграждането на активна организация.
Индивидуален подход към нуждите на отделните енорийски организации.
Накрая изказвам лична благодарност на доц. д-р Иван Желев за подкрепата и съдействието при кандидатстването и стартирането на проекта, на доц. д-р Емил Трайчев, настоящ декан на Богословския факултет, за положителната оценка на дейността на сдружението, и най-вече - на всички участници в „Социална академия „Св. Три Светители”, с надеждата, че натрупаният опит ще ги стимулира и мотивира и в бъдеще да работят за „Церкви и отечеству на пользу”!


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
         Гл. ас. Дилян НИКОЛЧЕВ
Из доклад, изнесен на семинара „Социалната мисия на Църквата”
            

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!