Новини от България

Образователен форум в Кърджали


     На 25 април от 10 ч. в една от залите на Младежкия дом в гр. Кърджали се проведе форум на тема: "Обучението по религия в мултиетнически район - фактор за нравствено формиране на подрастващите и възпитанието им в междуетническа толерантност". Форумът бе открит с кратко приветствено слово от градоначалника - г-н Румен Димитров, както и от г-жа Ив. Караколева - председател на Консултативния съвет по образование - община Кърджали.
     Присъстваха представители на общинската администрация - "Хуманитарни и социални дейности", Общинския съвет - комисия по образованието, културата и вероизповеданията, Консултативния съвет по образование и Центъра за неправителствени организации - Кърджали. След проведено от тях широкообхватно изследване за оптимизиране на обучението по религия те предложиха на вниманието на директори на училища, учители, представители на училищни настоятелства, специалисти от ИО на МОН, началници на отдели "Образование" в останалите общини на областта, представители и възпитаници на богословските факултети на СУ, на ВТУ, на Висшия ислямски институт, на студенти-богослови от Пловдивския университет - Филиал "Любен Каравелов" в гр. Кърджали, както и на ръководството на филиала в лицето на директора доц. Ив. Костов и зам.-директора г-жа Ек. Герджилова, ръководители на политически сили в общината, общественици и др. следните предложения:
     1. МОН да внесе по съответния ред промени в учебния план за средно образование, като от началото на 2002-2003 учебна година обучението по религия се включи в блок задължително избираема подготовка (ЗИП) и се създадат реални възможности за организиране на обучението по религия от 1 до 8 клас без това да пречи на обучението по турски език, на ранно-езиковото обучение и на други избираеми дисциплини.
     2. Обучението по религия да се води разделно (по християнство и ислям) от 1 до 4 клас, както е в момента, като и по ислям то да започва от 1 клас.
     3. Обучението по религия от 5 до 8 клас да се води общо за учениците от всички вероизповедания с оглед възпитанието на подрастващите във взаимно опознаване и толерантност, като религията се изучава като исторически, философски и културен феномен.
     4. МОН да организира допълнителна квалификация на учители (за 1-4 клас - начални, а за 5-8 клас - по философия, история и литература), които при недостиг на специалисти християнски и ислямски богослови да поемат обучението по религия. Да не се разрешава на възпитаниците на средните ислямски училища да преподават по ислям, както и на духовни лица, които имат духовен сан.
     5. Учителите по религия да се назначават от директорите на училищата, а заплащането им да става от фонд "Работна заплата" на училищата.
     6. Да се състави учебна програма и се напишат учебници за съвместно обучение на учениците от всички вероизповедания от 5-8 клас.
     7. МОН, ако намери за целесъобразно, да организира експериментално обучение, като включи дисциплината "Религия - Етика" в Блок А на учебния план (задължително изучавани предмети) от 1-8 клас и предостави право на учениците (и на родителите им съгласно чл. 14, ал.1 от ЗЗД) сами да избират коя от двете части на предмета да изучават - религия или етика.
     8. Целесъобразно е в ИО на МОН да се назначи експерт за обучението по религия (особено в мултирелигиозните райони) с висше богословско образование - без духовен сан.
     9. Да се направи оценка на обучението по Педагогика, Психология и Методика на обучението по религия в богословските факултети на ВУЗ (и висшия ислямски институт), за да се обезпечи високо качество на образователно-възпитателния процес на обучението по религия.
     След като всички присъстващи на форума се запознаха с предложенията, доц. Петко Кръстев, научен ръководител на Консултативния съвет по образование - Кърджали, изнесе доклад на тема: "Обучението по религия пред нови предизвикателства". Бяха представени в обширна форма направените анкетни проучвания в региона и бе обоснована назрялата необходимост от оптимизация на обучението по религия в българското училище. След това започна същинската дискусия по така поставените проблеми, а именно: нормативното, техническо уреждане на въпроса за изучаването на религията като ЗИП в цялата страна, въпроса за учебниците, за това кой ще има право да преподава в българското светско училище, по въпроса за слято или разделно изучаване на религията от различните вероизповедания, по проблема за навлизането на сектите и възможностите за недопускането им в училище, за факта, че при едно такова религиозно образование ще трябва да се наблегне на познавателната и етичната страна, а не на догматичността във всяка религия, така както е в Европа. Получиха се и предложения да не се поставя ограничаване до 8 клас на религиозното образование, тъй като в гимназията децата ни също биха имали нужда от него. Доц. Юнузов, зам.-председател на Консултативния съвет, изказа становище, че в обучението по религия е необходимо да се наблегне на общото във вероизповеданията, да се изучава предимно обредната и празнична страна на съответната религия, а от 5 до 8 клас акцентът да падне върху философския и културния феномен, погледнато в исторически план.
     Ас. Д. Пенков, представител на БФ на СУ "Св. Климент Охридски", представи и мнението на директора на Дирекция “Вероизповедания” на МС и настоящ декан на БФ в СУ доц. д-р Ив. Желев, в което се казва, че Библията не бива да е заключена със седем печата за нашите деца, а трябва да им стане близка, своя, познаваема, за да не могат в по-късна възраст различните секти да ограбват душите им. Мястото на религията е заслужено и неотменимо като дисциплина в градацията на останалите предмети в българското училище и трябва да се изучава като задължителен предмет.
     Доц. Желев препоръчва хората, които ще бъдат ангажирани с преподаването на религия, да бъдат по възможност дипломирани богослови или преминали през преквалификация учители, а също така упоменава, че църковните училища е добре да заработят с нужния капацитет.
     Присъстващите представители на Главното мюфтийство споделиха мнения по обсъжданите проблеми, приветстваха форума и одобриха изучаването на религията в светското училище, но също така изказаха опасения, че не разполагат с достатъчно подготвени кадри в това отношение.
     Доц. Петков от Шуменския университет представи богословската катедра там, като уточни, че същите проблеми съществуват и там и вълнуват обществеността, защото сектите не спят, а засилват дейността си. Той подкрепи мнението, че хора с духовен сан биха могли да станат учители по религия, тъй като кадри наистина липсват.
     Получиха се поздравителни телеграми от депутата Лютфи Местан и др., с които се одобрява и подкрепя форумът.
     Зам.-деканът на ПБФ на ВТУ "Св. Кирил и Методий" - д-р Д. Попмаринов също участва в дискусията и сподели, че това не е местен проблем, а трябва да се реши цялостно, на държавно ниво. Обучението по религия е много специфично според него и не бива да се смесва с философия и история, не бива да се ограничава до 8 клас, а съдържанието му би следвало да е познавателно, не догматично. Той поддържа становището, че духовни лица не е подходящо да влизат в българското светско училище. Подобно мнение изложи и асистентката от същия факултет г-жа Магдалена Лехкоступ.
     Последваха още редица изказвания по така поставените проблеми от директори на училища, от ръководители на политическите сили, неправителствени организации и общественици, след което г-н Ив. Муцевски, секретар на община Кърджали и водещ форума, закри първия етап на обсъждането.
     Остават открити редица въпроси, които се очаква да намерят своето разрешение в последващите обсъждания.

    


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
                 Моника АТАНАСОВА           

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!