Мнение

Възможно ли е наистина квантово обяснение на хомеопатията

     Съвременната медицина разполага с богат избор от най- разнообразни лекарствени средства. Обаче сред тях сигурно няма други, които да предизвикват такива противоречиви мнения и спорове, както хомеопатичните продукти. Хората се притесняват, защото хомеопатичните средства имат много необичайна природа. Те по същество са изключително силно разредени разтвори, като разреждането на активното вещество в хомеопатичните лекарства е от толкова висока степен, че на един атом от него се падат милиони атоми на разтворителя ­ главно вода. Това означава, че пиещият такова лекарство поглъща почти 100 процента само вода. В този смисъл е чудно защо хомеопатичните средства все пак действат. На пръв поглед те са чисто плацебо.

     Характерно е и това, че се прави така наречената динамизация на разтвора ­ разреждането протича с едно непрекъснато раздвижване на течността.

     Мога да разбера опасенията на някои, когато се питат дали този метод не представлява опасност за християнската съвест, дали неговото действие не се дължи на някакви магии, заклинания, все неща, които не идват от Бога. Знаейки необичайната природа на хомеопатичните продукти ­ какво друго да си помисли човек?

     Лично на мен като физик, когато чуя за хомеопатия и имайки предвид природата на тези лекарства, ми минава и мисъл за възможна връзка с квантовите явления, т. е. че е възможно действието на хомеопатичните средства да е свързано с макроскопична проява на квантови ефекти. Засега обаче, подобна връзка е по-скоро привидна. В такъв случай изследванията в тази посока биха преместили търсенето на обяснение отвъд най-предния фронт на съвременната физическа наука.

     Образно казано, съществува разделителна линия между квантовия свят и познатия ни свят, описван от класическата физика. Известният специалист по математическа физика Роджър Пенроуз счита, че правилата, които сочат кога става преходът между квантовото и класическото ниво, трябва да са свързани с изясняване на отношението между квантовата теория и общата теория на относителността на Айнщайн, която описва гравитационното поле. Това е т. нар. квантова теория на гравитацията. Понастоящем нямаме такава теория. Нещо повече, нейните контури дори не са очертани. Досегашните опити да се квантува гравитационното поле са претърпели пълен неуспех. Това в известен смисъл е естествено, казано на шега, имайки предвид неприязнеността на Айнщайн към квантовата теория. Така че въпросът за точното положение на разделителната линия между квантовите явления и явленията от обкръжаващия ни свят е открит. Но, че има такава линия, струва ми се е безспорно. Основание да твърдим това ни дава например фактът, че квантовите системи с голям спин (спинът описва въртенето на елементарните частици около собствената им ос) не се доближават до класическите въртящи се системи. Областта на квантовите обекти се характеризира с микроскопични мащаби и малки маси. Поради това считам, че е възможно при процеса на динамично разреждане на активното вещество в хомеопатичните средства да става преход в макро-скопични мащаби от класическо към квантово ниво. Следва да отбележим, че примери за макроскопични прояви на квантовите ефекти има много. Най известният от тях е познатото на всички излъчване на загретите тела. Свръхпроводимостта също е от този кръг явления. Тя е прекрасен пример за появата на необичайни от класическа гледна точка ефекти, чиято същност се корени в свойствата на квантовите обекти. При нея електроните се свързват в двойки (наричат се купърови двойки), взаимодействайки помежду си посредством квантите на кристалната решетка (те се наричат фонони). И тези двойки електрони се движат без електрическо съпротивление.

     Що се отнася до специфичната обусловеност на свързаните с това терапевтични свойства на хомеопатичните продукти, трябва да подчертаем, че тя не ще може да бъде изяснена в близко бъдеще, защото има връзка с нещо, което можем да наречем квантова теория на процесите, протичащи в живите организми. А тази теория лежи далеч зад пределите на днешните ни физически знания.

     Така че на сегашния етап всякакви категорични твърдения, че хомеопатията е напълно обяснена от науката, са псевдонаучни.

   


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
              Васил ТИНЧЕВ, физик   

Статии за хомеопатията

Ангел Величков и Михаил Шиндаров: Хомеопатията - опит за духовен анализ

Васил Тинчев, физик: Възможно ли е наистина квантово обяснение на хомеопатията

Мария Иванова: Как протича визитата при хомеопат. Хомеопатични лекарства и аптеки.

Основни принципи и развитие на хомеопатията.

        

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!