Социална дейност

Дневен център "Покров" - настояще и бъдеще


     Но Иисус рече: оставете децата и не им пречете да дойдат при Мене, защото на такива е царството небесно.

     (Мат. 19:14)

     В началото на 2001 г. фондация Покров Богородичен започна проект за интеграцията на деца със специални нужди в общообразователните училища и обществото.

     Мотивацията за този проект се крие преди всичко в ускоряването на интеграцията на тези деца, тъй като през последните години този процес беше повече мъчителен, отколкото полезен.


     Преди 1971 г. децата с увреждания се учели в интернати, в специални училища или вкъщи. Те не са имали възможност да се обучават с другите деца. Особен е бил случаят със специалните класове в общите училища, създадени със закон през 1962 г. Въпреки че този закон е бил израз на стремежа да се излезе от рамката на изолираното образование, опитът за интеграция съвсем не е бил сполучлив и по един или друг начин е допринесъл децата със специални нужди да бъдат белязани и считани за второ качество. През 1971 г. закон № 118 прогласява правото на всяко дете с увреждане (независимо от вида на увреждането) да учи в общо училище, а през 1977 г. специалните класове в масовите училища бяха премахнати. Оттогава бяха приети ред специални правни норми с цел да се организира ефективно интеграцията на децата с увреждания в масовите училища.

     Проектът, който се реализира от фондация Покров Богородичен, цели полагането на здрава основа, която да спомага за по-нататъшното постигане на цялостна интеграция на децата с увреждания и фактически покрива с тази си дейност Закона за общата политика за интеграция на хората с увреждания (104/1992). Този закон кодифицира материята и разширява предишните правни норми, засягащи хората с увреждания. В частта, която засяга интегрираното образование, законът постановява:

     * Всички деца с увреждания, без оглед на вида на увреждането, имат право да учат в общо училище и да продължат образованието си в университет.

     * Трябва да бъде създадена мултидисциплинарна смесена група, която да осъществи ефективно процеса на интеграция, като очертае точно задълженията и дейностите.

     Във връзка с потребностите на децата с увреждания, както и с изискванията на закон (104/1992) фондация Покров Богородичен реши да съдейства за по-бързото и успешно интегриране на децата с увреждания с проект, който финансира изграждането и функционирането на Дневен център за рехабилитация и интеграция на деца със специални нужди. Дейността на Дневния център включва рехабилитацията и интеграцията на деца-полусираци с граничен интелект (изоставане в умственото развитие поради социални фактори ­ родителска незаинтересованост, тормоз в семейството и т.н.) и деца-полусираци с умствена изостаналост (изоставане в умственото развитие поради органични увреждания на главния мозък) в общообразователните училища и обществото. Възпитаниците на центъра са ученици от начален курс.

     Учебната година, свързана с обучението и интегрирането на децата, е в периода от 15 септември до 24 май.

     Интеграцията на деца със специални нужди в България е новаторски процес, който трябва да се справя с тепърва възникващите проблеми. Например интеграцията в едно общообразователно училище в Китай среща трудности поради големия брой на учениците в класовете. Докато училищното обучение, например в Зимбабве, независимо от липсата на елементарни училищни условия (учениците седят в прахта по земята, покрита само с платнено покривало и т.н.), позволява пълна достъпност на децата с увреждания и интеграция. Затова Дневен център Покров осигурява както достъпност на базата, така и квалифициран екип ­ специални педагози, психолог, логопед, медицинска сестра, кинезитерапевт и арт-терапевт. Всички служители са съвсем млади хора, които работят с голямо желание и старание.


     Специалните педагози се занимават по индивидуално изработени програми за всяко дете. По този начин се дава шанс за по-лесното усвояване на училищни навици и умения. В определен етап от обучението на детето в Дневния център, когато то напредне, започва да посещава в определени дни базовото училище на Дневния център, което е 136-о Любен Каравелов, докато постепенно посещенията в училището станат постоянни.

     Логопедът в Дневния център коригира речевите нарушения на децата. Кинезитерапевтът осъществява процедури по лечебна физкултура в специално оборудван за тази цел салон. Арт-терапевтът реализира подходящи разтоварващи дейности, свързани с изкуството. През другата част от деня децата със специални нужди посещават базовото общообразователно училище, където се използва британската система за интегрирано образование, т. нар. включващо (include) образование, чрез което те постепенно се интегрират в класове със здрави ученици.


     Дневният център Покров е базово учреждение на катедрата по Специална педагогика на СУ Св. Климент Охридски, което дава възможност на много студенти да посещават занятията в центъра и да прилагат на практика наученото в университета.

     По същата причина се работи за постепенно включване на ученици от последните класове на Софийската духовна семинария Св. Иван Рилски в помощ на Дневния център.

     Процесът на обучение на децата е отворен ­ след успешната им интеграция в общообразователното училище те спират да посещават Дневния център. В него идват други деца, с които работата започва отначало. Максималният срок на обучение в центъра е девет месеца. За този период децата трябва да са получили необходимите умения да се обучават в общообразователно училище.

     Обучението на децата в Дневния център е напълно безплатно за родителите им. Средствата за неговата поддръжка се набират чрез дарения.

     Дневният център се намира в кв. Красна поляна, ул. Младежка искра № 3, тел. 929-67-78     


Църковен вестник
Духовна култура
Архив по автори
Архив по броеве

E-книги

Книга за гости
Връзки
За нас...
        


    Милен ЗАМФИРОВ,

     координатор на проекта     

 Tази страница е част от архив, който вече не се поддържа!
Заповядайте в новия православен портал Двери БГ!